Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax Cykd dk fuekZ.k dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
2
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
3
Electric Section Installation work
02/09/14
03/09/14
4
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lM+d ejEer dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
5
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
04/09/14
05/09/14
6
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
02/09/14
03/09/14
7
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
02/09/14
03/09/14
8
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ukyh fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
29/08/14
30/08/14
9
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
03/09/14
04/09/14
10
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
la'kks/ku i=A    
11
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
12
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- dk;ZA
26/08/14
27/08/14
13
lhost izdks"B lhost ykbZu fcNkus tksM+us dk dk;ZA
27/08/14
28/08/14
14
LokLF; foHkkx
IykfLVd osLV Ø;] ,d=hdj.k ifjogu ,oa fu"iknuA    
15
LokLF; foHkkx
vkokjk lqvjksa dks idM+us dk dk;ZA
23/08/14
25/08/14
16
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
la'kks/ku i=A    
17
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
28/08/14
29/08/14
18
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
28/08/14
29/08/14
19
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
dyoVZ fuekZ.k dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
20
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
21
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
22
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
23
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
24
Electric Section Supply & Installation works
28/08/14
29/08/14
25
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
la'kks/ku lwpukA    
26
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
27
tydk;Z 'kk[kk tksu Ø-&03 eksVj iai Ø; djus gsrqA
28/08/14
29/08/14
28
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
29
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ejEer dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
30
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
31
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
27/08/14
28/08/14
32
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
23/08/14
25/08/14
33
dsUnzh; deZ'kkyk
e'khuksa dh ejEer dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
36
fo?kqr 'kk[kk
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA    
37
Water work Department Supply of Handpump
20/08/14
38
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
39
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
40
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
41
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
42
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
43
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
22/08/14
23/08/14
44
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
45
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
46
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
47
tydk;Z foHkkx VªkalQkjej dh ejEer dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
48
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
49
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
50
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
51
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
29/08/14
52
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
29/08/14
53
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
29/08/14
54
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
55
Water work Department Supply of works
22/08/14
56
m?kku foHkkx
j[kj[kko dk dk;ZA    
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ejEer dk dk;ZA
12/08/14
13/08/14
58
Electric Section Temporary lighting arrangement
20/08/14
21/08/14
59
Bhopal Municipal Corporation Preparation of Outcome Budget of Civil Engg Dept Tender Document  
26/08/14
60
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
,Y;qfefu;e TokabZVj ,DlVsa'ku yxkus dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
61
Electric Section Temporary lighting arrangement
20/08/14
21/08/14
62
Bhopal Municipal Corporation Invites the proposal from interested Consultants  
26/08/14
63
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh iznk; dk dk;Z    
64
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
65
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- dk;ZA
19/08/14
20/08/14
66
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
19/08/14
20/08/14
67
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
68
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
69
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
22/08/14
23/08/14
70
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
19/08/14
20/08/14
71
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
19/08/14
20/08/14
72
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
73
dksykj ifj;kstuk Cyksvj dk la/kkj.k dk;ZA
21/08/14
22/08/14
74
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
75
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
22/08/14
23/08/14
76
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
13/08/14
14/08/14
77
tydk;Z foHkkx Vadh rksM+us dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
78
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
79
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
80
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
81
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
82
Electric Section Supply work
20/08/14
21/08/14
83
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
84
tydk;Z foHkkx ikbZi dk dk;ZA
13/08/14
14/08/14
85
lhost izdks"B lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
86
lhost izdks"B lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/08/14
22/08/14
87
lhost izdks"B ikbZi iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
88
lhost izdks"B lkexzh iznk; dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
89
tydk;Z foHkkx ikbZi iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
90
tydk;Z foHkkx okYo psEcj dk fuekZ.k dk;ZA
14/08/14
19/08/14
91
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
14/08/14
19/08/14
92
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
13/08/14
14/08/14
93
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
fuekZ.k dk;ZA
20/08/14
21/08/14
94
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh o psEcj dk dk;ZA
20/08/14
21/08/14
95
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
96
Electric Section Supply and Installation Work
19/08/14
20/08/14
97
m|ku 'kk[kk ikbZi tksM+u ,oa fcNkus dk dk;ZA
11/08/14
12/08/14
98
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
19/08/14
20/08/14
99
dsUnzh; HkaMkj
lkexzh iznk; dk dk;Z    
100
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
14/08/14
19/08/14
101
tydk;Z foHkkx ejEer ,oa iqrkbZ dk dk;ZA
14/08/14
19/08/14
102
tydk;Z foHkkx lEi Vsad dh ejEer dk dk;ZA
14/08/14
19/08/14
103
tydk;Z foHkkx okYo psEcj dk fuekZ.k dk;ZA
19/08/14
20/08/14
104
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
105
dksykj ifj;kstuk ikbZi ykbZu cnyus dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
106
Bhopal Municipal Corporation Engagement of Agency    
107
fo|qr 'kk[kk bysDVªhf'k;u dk dk;ZA    
108
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
fuekZ.k dk;ZA
22/08/14
23/08/14
109
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
110
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
20/08/14
21/08/14
111
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
efgyk 'kkSpky; fuekZ.k dk dk;ZA
13/08/14
14/08/14
112
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
13/08/14
14/08/14
113
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
21/08/14
22/08/14
114
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
115
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
13/08/14
14/08/14
116
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
14/08/14
16/08/14
117
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
14/08/14
16/08/14
118
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
14/08/14
16/08/14
119
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
14/08/14
16/08/14
120
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV ,oa ukyh fuekZ.k dk;ZA
19/08/14
20/08/14
121
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV ,oa ukyh fuekZ.k dk;ZA
13/08/14
14/08/14
122
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
la'kks/ku lwpukA    
123
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
19/08/14
20/08/14
124
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV ,oa ukyh fuekZ.k dk;ZA
19/08/14
20/08/14
125
Water work Department Repairing and Strengthening Work  
126
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
12/08/14
13/08/14
127
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
fuekZ.k- dk;ZA
12/08/14
13/08/14
128
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
Lkh- lh- dk;ZA
29/08/14
30/08/14
129
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
29/08/14
30/08/14
130
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ukyh fuekZ.k ,oa ejEer dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
131
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
Lkh- lh- dk;ZA
26/08/14
27/08/14
132
;kaf=d foHkkx
Lkh- lh- dk;ZA    
134
;kaf=d foHkkx tksu dz-&1
efgyk 'kkSpky; dk fuekZ.k ,oa ejEer dk dk;ZA
07/08/14
08/08/14
135
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
11/08/14
12/08/14
136
dksykj ifj;kstuk la'kks/ku i=A
11/08/14
12/08/14
137
dksykj ifj;kstuk lhesaV IykLVj dk dk;ZA
11/08/14
12/08/14
138 tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu tksM+us ,oa fcNkus dk dk;ZA
19/08/14
20/08/14
139
>hy laj{k.k izdks"B
csd gks yksMj Ø; djus gsrqA    
140
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
12/08/14
13/08/14
141 Water work Department Supply Work    
142 ;kaf=d foHkkx tksu dz-&06 Asphalting of Road    
143 ;kaf=d foHkkx Development of Park    
144 Computer Section (BMC) Supply of Desktop Personal Computers Tender Document  
21/07/14
145 ;kaf=d foHkkx Construction Work    
146 Electric Section Supply & Installation Work  
147 ;kaf=d foHkkx Construction Work