Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
jksM ekfdZax dk dk;ZA
10/12/14
11/12/14
2
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
3
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
4
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus ckcr~A
03/12/14
04/12/14
5
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
15/12/14
16/12/14
6
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
15/12/14
16/12/14
7
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
8
Bhopal Municipal Corporation

Bhopal Municipal Corporation
EOI cum RFP

12/12/14
15/12/14
9
tydk;Z foHkkx
la'kks/ku Øekad&,dA    
10
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
lh- lh- dk;ZA
07/12/14
08/12/14
11
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
lh- lh- dk;ZA
07/12/14
08/12/14
12
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fjis;fjax dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
13
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ejEer dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
14
>hy laj{k.k izdks"B
rkykc ?kkV ij jsfyax yxkus dk dk;ZA
01/12/14
02/12/14
15
>hy laj{k.k izdks"B
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
01/12/14
02/12/14
16
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
05/12/14
06/12/14
17
Electric Section Repairing of traffic signal
10/12/14
11/12/14
18
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh dofjax dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
19
Electric Section Temporary lighting arrangement
01/12/14
02/12/14
20
Electric Section Internal wiring work
25/11/14
26/11/14
21
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
CORRIGENDUM    
22
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
23
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
05/12/14
06/12/14
24
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
01/12/14
29/11/14
25
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
01/12/14
29/11/14
26
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
05/12/14
06/12/14
27
tydk;Z foHkkx
VSad fjis;fjax dk dk;ZA    
28
Electric Section Internal electirfication work
25/11/14
26/11/14
29
Electric Section Supply work
25/11/14
26/11/14
30
Electric Section Supply & Installation work
01/12/14
02/12/14
31
m?kku foHkkx
>wys ,oa casp yxkus dk dk;ZA
01/12/14
02/12/14
32
m?kku foHkkx
Repairing & Maintenance work
01/12/14
02/12/14
33
>hy laj{k.k izdks"B
e'khu ,oa MEij fdjk;s ls ysus ckcr~A
27/11/14
28/11/14
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
Qyksfajax dk dk;ZA
05/12/14
06/12/14
36
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL Repairing and Construction of Road    
37
Electric Section Supply work
01/12/14
02/12/14
38
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
39
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
08/12/14
09/12/14
40
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
Mkejhdj.k dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
41
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ikFkos fuekZ.k dk;ZA
08/12/14
09/12/14
42
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
43
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
44
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
45
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
[kqyh Hkwfe ij Qsflax dk;ZA
08/12/14
09/12/14
46
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
08/12/14
09/12/14
47
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
48
lhost izdks"B
lhost ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
49
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
isfoax CykWd fuekZ.k dk dk;ZA
28/11/14
29/11/14
50
>hy laj{k.k izdks"B
equkjs yxkus dk dk;ZA    
51
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmaVsu dh LFkkiuk dk dk;ZA    
52
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmaVsu dh eksVjksa dks lq/kkjus dk dk;ZA
21/11/14
22/11/14
53
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
01/12/14
02/12/14
54
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
QuhZpj dh O;oLFkk ckcr~A
02/12/14
03/12/14
55
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
eksVj lkbZfdy Ø; djus ds laca/k esaA    
56
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
03/12/14
04/12/14
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
03/12/14
04/12/14
58
Electric Section Installation work
25/11/14
26/11/14
59
;kaf=d foHkkx
Hkou fuekZ.k dk dk;ZA    
60
dsUnzh; Hk.Mkj
lkexzh Ø; djus ckcr~A
26/11/14
27/11/14
61
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION CORRIGENDUM    
62
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION CORRIGENDUM    
63
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
64
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
65
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
14/12/14
15/12/14
66
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
67
tydk;Z foHkkx
ikoj LVs'ku dh ejEer dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
68
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
69
tydk;Z foHkkx
okVj dqyj iznk; dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
70
tydk;Z foHkkx
fIyUFk izksVsD'ku dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
71
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
72
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
73
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
jksM Økl ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
74
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
dEikmaM oky dk fuekZ.kA
24/11/14
25/11/14
75
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
76
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
fodkl ,oa lkSUnjh;dj.k dk dk;ZA
27/11/14
28/11/14
77
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
25/11/14
26/11/14
78
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ejEer dk dk;ZA
28/11/14
29/11/14
79
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
80
tydk;Z foHkkx
iEi lsV iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
81
Sewerage Section Supply & Installation work    
82
tydk;Z foHkkx
Vadh rksM+us dk dk;ZA
22/11/14
24/11/14
83
dsUnzh; deZ'kkyk
e'khu fdjk;s ij ysus ckcr~A    
84
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
85
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
86
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
87
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
88
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Supply & Installation work
10/12/14
11/12/14
89
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- ,oa Qyksfjax dk dk;ZA
27/11/14
28/11/14
90
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
27/11/14
28/11/14
91
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
92
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
fQYe fuekZ.k djkus gsrqA
21/11/14
22/11/14
93
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
94
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV lM+d dk fuekZ.k dk;ZA
25/11/14
26/11/14
95
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh dk fuekZ.k dk;ZA
24/11/14
25/11/14
96
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
97
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
98
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fuekZ.k dk dk;ZA
21/11/14
22/11/14
99
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
27/11/14
28/11/14
100
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
la'kks/ku i=A    
101
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV dk dk;ZA
26/11/14
27/11/14
102
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
26/11/14
27/11/14
103
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
26/11/14
27/11/14
104
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
27/11/14
28/11/14
105
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
106
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
107
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/11/14
22/11/14
108
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
26/11/14
27/11/14
109
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
26/11/14
27/11/14
110
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
111
Electric Section Supply & Installation work
20/11/14
21/11/14
112
Electric Section Supply & Installation work
20/11/14
21/11/14
113
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
114
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
115
dsUnzh; Hk.Mkj
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
116
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- lM+d dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
117
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
24/11/14
25/11/14
118
Municipal Corporation Bhopal Construction of RCC over head tank
01/12/14
04/12/14
119
Bhopal Municipal Corporation

Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Nandan Kanan

   
120
Bhopal Municipal Corporation Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Yadagar-E-Shahjani park
   
121
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
122
ØsUnzh; Hk.Mkj Lok-
eksckbZy VkW;ysV Ø; djus gsrqA
123
Electric Section Installation work    
124
;kaf=d foHkkx
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA