Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
2
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
11/09/14
12/09/14
3
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
10/09/14
11/09/14
4
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
5
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
6
Municipal Corporation Bhopal Construction work    
7
tydk;Z foHkkx Vsad fuekZ.k dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
8
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lM+d fuekZ.k ,oa lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
9
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
10
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
11
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
12
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lM+d fuekZ.k ,oa lh lh dk;ZA
11/09/14
12/09/14
13
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
14
Electric Section Lighting arrangement
09/09/14
10/09/14
15
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh lh dk;ZA
18/09/14
19/09/14
16
Electric Section Lighting arrangement
09/09/14
10/09/14
17
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
la'kks/ku i=A    
18
>hy laj{k.k izdks"B
fuekZ.k dk;ZA
04/09/14
05/09/14
19
lhost izdks"B
lkexzh iznk; dk dk;ZA
28/08/14
13/09/14
20
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ejEer dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
21
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
09/09/14
10/09/14
22
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
fuekZ.k dk;ZA
09/09/14
10/09/14
23
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
24
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
25
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
26
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
16/09/14
17/09/14
27
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk;ZA
16/09/14
17/09/14
28
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/09/14
29
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/09/14
30
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
31
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
32
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
33
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- dk;ZA
05/09/14
06/09/14
36
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
37
Electric Section Supply work
15/09/14
16/09/14
38
Electric Section Installation work
15/09/14
16/09/14
39
dksykj ifj;kstuk
la'kks/ku i=A    
40
dksykj ifj;kstuk
la'kks/ku i=A    
41
dksykj ifj;kstuk
la'kks/ku i=A    
42
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
43
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
03/09/14
04/09/14
44
Øsanh; Hk.Mkj
lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
45
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
46
tydk;Z foHkkx okYo psEcj fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
47
tydk;Z foHkkx ejEer ,oa iqrkbZ dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
48
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
49
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
50
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
51
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
52
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
53
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fjis;fjax ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
03/09/14
04/09/14
54
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fjis;fjax ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
55
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
17/09/14
18/09/14
56
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
58
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
60
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh lh dk;ZA
05/09/14
06/09/14
61
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
62
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
05/09/14
06/09/14
63
Electric Section Supply & Installation work
01/09/14
02/09/14
64
Electric Section Supply work
01/09/14
02/09/14
65
Electric Section Supply work
01/09/14
02/09/14
66
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
67
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
10/09/14
11/09/14
68
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
01/09/14
02/09/14
69
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
70
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
71
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
72
tydk;Z foHkkx okYo psEcj fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
73
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
74
tydk;Z foHkkx okYo psEcj fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
75
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
76
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
05/09/14
06/09/14
77
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
05/09/14
06/09/14
78
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
04/09/14
05/09/14
79
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
01/09/14
02/09/14
80
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- dk;ZA
05/09/14
06/09/14
81
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
ejEer dk dk;ZA
03/09/14
04/09/14
82
;kaf=d foHkkx
ejEer dk dk;ZA    
83
Electric Section Temporary lighting arrangement
02/09/14
03/09/14
84
Electric Section Installation work
04/09/14
05/09/14
85
Electric Section Installation work
04/09/14
05/09/14
86
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
87
tydk;Z foHkkx Vadh rksM+s tkus gsrq foKfIrA
20/08/14
21/08/14
88
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
89
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
dksVk LVksu ,oa isolZ yxkus dk dk;ZA
29/08/14
30/08/14
90
;kaf=d foHkkx
lqpukA    
91
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
92
fo?kqr 'kk[kk
LFkkiuk dk dk;ZA    
93
Electric Section Street light arrangement
02/09/14
03/09/14
94
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
95
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
96
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
28/08/14
97
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax Cykd dk fuekZ.k dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
98
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
99
Electric Section Installation work
02/09/14
03/09/14
100
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lM+d ejEer dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
101
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
04/09/14
05/09/14
102
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
02/09/14
03/09/14
103
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
02/09/14
03/09/14
104
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ukyh fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
29/08/14
30/08/14
105
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
03/09/14
04/09/14
106
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
la'kks/ku i=A    
107
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
108
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- dk;ZA
26/08/14
27/08/14
109
lhost izdks"B lhost ykbZu fcNkus tksM+us dk dk;ZA
27/08/14
28/08/14
110
LokLF; foHkkx
IykfLVd osLV Ø;] ,d=hdj.k ifjogu ,oa fu"iknuA    
111
LokLF; foHkkx
vkokjk lqvjksa dks idM+us dk dk;ZA
23/08/14
25/08/14
112
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
la'kks/ku i=A    
113
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
28/08/14
29/08/14
114
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
28/08/14
29/08/14
115
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
dyoVZ fuekZ.k dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
116
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
117
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
118
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
119
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
120
Electric Section Supply & Installation works
28/08/14
29/08/14
121
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
la'kks/ku lwpukA    
122
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
123
tydk;Z 'kk[kk tksu Ø-&03 eksVj iai Ø; djus gsrqA
28/08/14
29/08/14
124
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
125
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ejEer dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
126
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
127
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
27/08/14
28/08/14
128
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
23/08/14
25/08/14
129
dsUnzh; deZ'kkyk
e'khuksa dh ejEer dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
130
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
131
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
132
fo?kqr 'kk[kk
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA    
133
Water work Department Supply of Handpump
20/08/14
134
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
135
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
136
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
137
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
138
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
139
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
22/08/14
23/08/14
140
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
141
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
142
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
25/08/14
26/08/14
143
tydk;Z foHkkx VªkalQkjej dh ejEer dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
144
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
145
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
146
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
27/08/14
28/08/14
147
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
29/08/14
148
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
29/08/14
149
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/08/14
29/08/14
150
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
28/08/14
29/08/14
151
Water work Department Supply of works
22/08/14
152
m?kku foHkkx
j[kj[kko dk dk;ZA    
153
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh iznk; dk dk;Z    
154
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
25/08/14
26/08/14
155
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
Lkh- lh- dk;ZA
29/08/14
30/08/14
156
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
29/08/14
30/08/14
157
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ukyh fuekZ.k ,oa ejEer dk dk;ZA
22/08/14
23/08/14
158
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
Lkh- lh- dk;ZA
26/08/14
27/08/14
159
;kaf=d foHkkx Development of Park    
160
Computer Section (BMC) Supply of Desktop Personal Computers Tender Document  
21/07/14
161
;kaf=d foHkkx Construction Work    
162
Electric Section Supply & Installation Work  
163
;kaf=d foHkkx Construction Work