Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
fuekZ.k dk dk;ZA
12/03/15
13/03/15
2
;kaf=d foHkkx
Restoration and Stablization of Sadar manzil    
3
;kaf=d foHkkx
Construction workA    
4
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
'ksM ,oa IysVQkWeZ fuekZ.k dk dk;ZA
16/03/15
17/03/15
5
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lkexzh Ø; dk dk;ZA
16/03/15
17/03/15
6
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
13/03/15
16/03/15
7
ELECTRIC SECTION Temporary lighting arrangement 13/03/15
14/03/15
8
ELECTRIC SECTION Supply of Material 13/03/15
14/03/15
9
ELECTRIC SECTION Supply of Cabel for street light 13/03/15
14/03/15
10
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
10/03/15
11/03/15
11
lhost izdks"B
lhost ykbZu dk dk;ZA
23/02/15
12/03/15
12
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmauVsu lq/kkjus dk dk;ZA 04/03/15
05/03/15
13
;kaf=d foHkkx
Construction workA    
14
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
04/03/15
05/03/15
15
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
fyQV gsrq flfoy dk;ZA
09/03/15
10/03/15
16
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
isafVax- dyj- ,oa fjis;fjax dk dk;ZA
12/03/15
13/03/15
17
dsanzh; Hk.Mkj Lok-
pwuk ikoMj Ø; djus ckcr~A    
18
dsanzh; Hk.Mkj Lok-
lkQ lQkbZ lkexzh Ø; djus ckcr~A
07/03/15
09/03/15
19
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
05/03/15
07/03/15
20
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Design, Supply, Construction work 05/03/15
07/03/15
21
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmauVsu ij yksVl Qykoj yxkus ckcr~A 03/03/15
04/03/15
22
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmauVsu yxkus ckcr~A    
23
>hy laj{k.k izdks"B
lpZ ykbZV yxkus dk dk;ZA 03/03/15
04/03/15
24
>hy laj{k.k izdks"B
vkWijsfVax cksV Ø; djus ckcr~A    
25
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
isafVax ,oa ejEer dk dk;ZA
03/03/15
04/03/15
26
fo?kqr 'kk[kk
Supply of Electric materialA    
27
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
Construction of CC RoadA
09/03/15
10/03/15
28
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
Construction of CC RoadA
09/03/15
10/03/15
29
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
04/03/15
05/03/15
30
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
04/03/15
05/03/15
31
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
04/03/15
05/03/15
32
tydk;Z foHkkx
la'kks/kuA
04/03/15
05/03/15
33
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
cazsp yxkus dk dk;ZA
03/03/15
04/03/15
34
;kaf=d foHkkx
Construction of InteriorA    
35
dksykj ifj;kstuk
lkexzh iznk; dk dk;ZA 03/03/15
04/03/15
36
dksykj ifj;kstuk
la'kks/kuA    
37
ELECTRIC SECTION Supply Work 02/03/15
03/03/15
38
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
03/03/15
04/03/15
39
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
ejEer dk dk;ZA
03/03/15
04/03/15
40
dksykj ifj;kstuk
la'kks/kuA    
41
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
25/02/15
26/02/15
42
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
03/03/15
04/03/15
43
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA    
44
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
27/02/15
28/02/15
45
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
27/02/15
28/02/15
46
dsanzh; Hk.Mkj Lok-
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
47
dksykj ifj;kstuk
ikbZi ykbZu fcNkus dk dk;ZA 26/02/15
27/02/15
48
dksykj ifj;kstuk
iqrkbZ dk dk;ZA 26/02/15
27/02/15
49
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
25/02/15
26/02/15
50
>hy laj{k.k izdks"B
Construction workA    
51
;kaf=d foHkkx
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA    
52
Bhopal Municipal Corporation

Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Nandan Kanan

   
53
Bhopal Municipal Corporation Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Yadagar-E-Shahjani park
   
54
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA