Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1


BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION

CORRIGENDUMA

RFP for Establishment of Polyhouse

   
2

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION

CORRIGENDUMA

RFP for Establishment of Polyhouse

   
3
Electric Section Temporary lighting arrangement
22/01/15
23/01/15
4
>hy laj{k.k izdks"B
Construction workA    
5
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
12/01/15
13/01/15
6
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION fufonk la'kks/kuA    
7
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
8
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Engagement of Technical Consultancy    
9
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Engagement of Consultancy    
10
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
15/01/15
16/01/15
11
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
05/01/15
06/01/15
12
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
13
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Establishment of Poly house
27/01/15
27/01/15
14
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Establishment of Poly house
27/01/15
27/01/15
15
;kaf=d foHkkx
Proposal for the project management consultantA    
16
dsUnzh; Hk.Mkj
lkexzh Ø; djus gsrqA    
17
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
lh- lh- dk;ZA    
18
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
15/01/15
16/01/15
19
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Design, Supply, Construction and Maintenance 02/02/15
04/02/15
20
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
21
dsUnzh; Hk.Mkj Lok-
lkexzh Ø; djus gsrqA    
22
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
losZ dk dk;ZA
02/01/15
03/01/15
23
m?kku foHkkx
xkscj [kkn Ø; djus laca/khA
12/01/15
13/01/15
24
>hy laj{k.k izdks"B
LdkbZ dsaMy mM+kus dk dk;ZA    
25
>hy laj{k.k izdks"B
jax fcjaxh vkfr'kckt+h dk dk;ZA    
26
>hy laj{k.k izdks"B
ystj 'kks dk izn'kZu dk dk;ZA    
27
>hy laj{k.k izdks"B
LdkbZ xqCckjs yxkus dk dk;ZA    
28
>hy laj{k.k izdks"B
fo?kqr lkt lTtk dk dk;ZA    
29
>hy laj{k.k izdks"B
MEij Ø; djus dk dk;ZA    
30
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lheasV ØkadhV iaspodZ dk dk;ZA
08/01/15
09/01/15
31
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
32
Electric Section Supply work
07/01/15
08/01/15
33
Electric Section Supply work
07/01/15
08/01/15
34
Electric Section Repairing work
07/01/15
08/01/15
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
iqrkbZ dk dk;ZA
07/01/15
36
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
37
m?kku foHkkx
Painting work of ParkA
08/01/15
09/01/15
38
m?kku foHkkx
ikS/ks Ø; djus ckcr~A
08/01/15
09/01/15
39
;kaf=d foHkkx
Lighting ArrangementA    
40
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lkbZust cksMZ yxkkus dk dk;ZA
05/01/15
06/01/15
41
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
07/01/15
08/01/15
42
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus gsrqA    
43
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Design, Supply, Construction and Maintenance 05/01/15
05/01/15
44
m?kku foHkkx
ikS/ks Ø; djus ckcr~A
02/01/15
03/01/15
45
m?kku foHkkx
xkMZu cSap Ø; djus ckcr~A
02/01/15
03/01/15
46
m?kku foHkkx
Providing and Fixing workA
02/01/15
03/01/15
47
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ikdZ dk fodkl dk;ZA
06/01/15
07/01/15
48
dsUnzh; deZ'kkyk
okguksa dh ejEer djus dk dk;ZA
30/12/14
31/12/14
49
Electric Section Supply and Installation work
06/01/15
50
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
51
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Revitalization of Jama Masjid chowk area    
52
Electric Section Maintenance of Street light
06/01/15
07/01/15
53
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
Qyksfjax dk dk;ZA
05/01/15
06/01/15
54
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
fuekZ.k ,oa ejEer dk dk;ZA
05/01/15
06/01/15
55
lhost izdks"B
lkexzh iznk; dk dk;ZA
30/12/14
31/12/14
56
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ejEer ,oa jsuksos'ku dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
58
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
lh- lh- dk;ZA    
59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
VkW;ysV ejEer dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
60
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
61
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
62
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
63
dsUnzh; deZ'kkyk
okgu Ø; djus gsrqA    
64
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL Engagement of AgencyA
09/01/15
12/01/15
65
tydk;Z foHkkx
Vadh rksM+s tkus dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
66
tydk;Z foHkkx
fufonk la'kks/kuA    
67
fo|qr 'kk[kk
Supply, Installation & Commissioning of street lightsA
16/01/15
68
;kaf=d foHkkx
ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA    
69
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL Survey, Design, Drawing, ConstructionA
09/01/15
12/01/15
70
fo|qr 'kk[kk
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
71
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
72
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
73
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
Cons. of ParkA    
74
;kaf=d foHkkx
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA    
76
Municipal Corporation Bhopal Construction of RCC over head tank
01/12/14
04/12/14
77
Bhopal Municipal Corporation

Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Nandan Kanan

   
78
Bhopal Municipal Corporation Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Yadagar-E-Shahjani park
   
79
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA