Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

13
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
25/09/14
26/09/14
13
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
25/09/14
26/09/14
38
Municipal Corporation Bhopal Construction of Boundary wall    
1
dsanh; deZ'kkyk lkexzh Ø; djus gsrqA    
         
1
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
2
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
3
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
fjis;fjax ,oa iasfVax dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
4
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
5
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- ,oa lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
6
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- ,oa lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
7
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
24/09/14
25/09/14
8
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
22/09/14
23/09/14
9
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
la'kks/ku i=A    
10
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
23/09/14
24/09/14
11
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
23/09/14
24/09/14
12
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
18/09/14
19/09/14
13
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
23/09/14
24/09/14
14
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
29/09/14
30/09/14
15
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
25/09/14
26/09/14
16
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
25/09/14
26/09/14
17
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
[ksy eSnku ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
18
Engineering/Electric Section Supply and Installation work    
19
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
20
>hy lja{k.k izdks"B ikoj dsfcy fcNkus dk dk;ZA    
21
>hy lja{k.k izdks"B xsV dh lqj{kk dk dk;ZA    
22
>hy lja{k.k izdks"B ikdksZa ds j[k j[kko dk dk;ZA    
23
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
24
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
25
;kaf=d foHkkx
ckmaMªh oky dk fuekZ.k dk;ZA    
26
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
08/09/14
09/09/14
27
Øsanzh; HkaMkj Lok- foHkkx
Lyksxu jk;fMax dk dk;ZA
18/09/14
28
Electric Section Shifting work
15/09/14
16/09/14
29
Electric Section Installation of mini mast
15/09/14
16/09/14
30
Electric Section Maintenance work
10/09/14
11/09/14
31
;kaf=d foHkkx
VkW;ysV fuekZ.k dk dk;ZA    
32
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
33
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
34
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
35
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
36
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
37
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
19/09/14
22/09/14
38
Municipal Corporation Bhopal Fabrication & Supplying
04/10/14
07/10/14
39
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
16/09/14
17/09/14
40
Municipal Corporation Bhopal Development of Parking    
41
;kaf=d foHkkx
jksM ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
42
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
43
;kaf=d foHkkx
dE;qfuVh gkWy dk fuekZ.k dk;ZA    
44
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk;A
18/09/14
19/09/14
45
dksykj ifj;kstuk ejEer dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
46
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk;A
18/09/14
19/09/14
47
;kaf=d foHkkx
Mkejhdj.k dk dk;ZA
15/09/14
16/09/14
48
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ejEer ,oa lh- lh- dk;ZA
18/09/14
19/09/14
49
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
50
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
51
;kaf=d foHkkx
ikdZ fuekZ.k dk dk;ZA    
52
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
VkW;ysV fuekZ.k dk dk;ZA
15/09/14
16/09/14
53
Municipal Corporation Bhopal Repairing and Construction of road    
54
dsanzh; HkaMkj
dpjk daVsuj Ø; djus gsrq A    
55
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
56
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
57
dksykj ifj;kstuk la'kks/ku i=A
58
dksykj ifj;kstuk la'kks/ku i=A
59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
11/09/14
12/09/14
60
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
ukyh fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
61
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV fuekZ.k dk;ZA
22/09/14
23/09/14
62
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ejEer dk dk;ZA
23/09/14
23/09/14
63
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
22/09/14
23/09/14
64
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
22/09/14
23/09/14
65
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
11/09/14
12/09/14
66
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
la'kks/ku ?kks"k.kk i=A    
67
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe Hkksiky
lkexzh Ø; djus gsrqA    
68
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
CykWd yxkus dk dk;ZA
16/09/14
17/09/14
69
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
17/09/14
18/09/14
70
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
16/09/14
17/09/14
71
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
72
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
11/09/14
12/09/14
73
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
10/09/14
11/09/14
74
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
75
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
76
Municipal Corporation Bhopal Construction work    
77
tydk;Z foHkkx Vsad fuekZ.k dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
78
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lM+d fuekZ.k ,oa lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
79
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
80
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
81
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
82
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lM+d fuekZ.k ,oa lh lh dk;ZA
11/09/14
12/09/14
83
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
84
Electric Section Lighting arrangement
09/09/14
10/09/14
85
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh lh dk;ZA
18/09/14
19/09/14
86
Electric Section Lighting arrangement
09/09/14
10/09/14
87
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
la'kks/ku i=A    
88
>hy laj{k.k izdks"B
fuekZ.k dk;ZA
04/09/14
05/09/14
89
lhost izdks"B
lkexzh iznk; dk dk;ZA
28/08/14
13/09/14
90
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ejEer dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
91
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
09/09/14
10/09/14
92
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
fuekZ.k dk;ZA
09/09/14
10/09/14
93
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
94
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
95
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
96
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
16/09/14
17/09/14
97
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk;ZA
16/09/14
17/09/14
98
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/09/14
99
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/09/14
100
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
101
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
102
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
103
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
104
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
105
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- dk;ZA
05/09/14
06/09/14
106
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
107
Electric Section Supply work
15/09/14
16/09/14
108
Electric Section Installation work
15/09/14
16/09/14
109
dksykj ifj;kstuk
la'kks/ku i=A    
110
dksykj ifj;kstuk
la'kks/ku i=A    
111
dksykj ifj;kstuk
la'kks/ku i=A    
112
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
113
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
03/09/14
04/09/14
114
Øsanh; Hk.Mkj
lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
115
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
11/09/14
12/09/14
116
tydk;Z foHkkx okYo psEcj fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
117
tydk;Z foHkkx ejEer ,oa iqrkbZ dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
118
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
119
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
120
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
121
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
10/09/14
11/09/14
122
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
123
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fjis;fjax ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
03/09/14
04/09/14
124
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fjis;fjax ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
125
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
17/09/14
18/09/14
126
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
127
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
128
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
129
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh lh dk;ZA
08/09/14
09/09/14
130
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh lh dk;ZA
05/09/14
06/09/14
131
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
132
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
05/09/14
06/09/14
133
Electric Section Supply & Installation work
01/09/14
02/09/14
134
Electric Section Supply work
01/09/14
02/09/14
135
Electric Section Supply work
01/09/14
02/09/14
136
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
15/09/14
16/09/14
137
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
10/09/14
11/09/14
138
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
01/09/14
02/09/14
139
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
140
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
141
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
142
tydk;Z foHkkx okYo psEcj fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
143
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
144
tydk;Z foHkkx okYo psEcj fuekZ.k dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
145
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
146
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
05/09/14
06/09/14
147
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
05/09/14
06/09/14
148
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
04/09/14
05/09/14
149
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
01/09/14
02/09/14
150
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- dk;ZA
05/09/14
06/09/14
151
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
ejEer dk dk;ZA
03/09/14
04/09/14
152
;kaf=d foHkkx
ejEer dk dk;ZA    
153
Electric Section Temporary lighting arrangement
02/09/14
03/09/14
154
Electric Section Installation work
04/09/14
05/09/14
155
Electric Section Installation work
04/09/14
05/09/14
156
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
157
fo?kqr 'kk[kk
LFkkiuk dk dk;ZA    
158
Electric Section Street light arrangement
02/09/14
03/09/14
159
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
160
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
161
Electric Section Installation work
02/09/14
03/09/14
162
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lM+d ejEer dk dk;ZA
08/09/14
09/09/14
163
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
04/09/14
05/09/14
164
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
02/09/14
03/09/14
165
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
02/09/14
03/09/14
166
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ukyh fuekZ.k ,oa lh- lh- dk;ZA
29/08/14
30/08/14
167
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
03/09/14
04/09/14
168
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
la'kks/ku i=A    
169
;kaf=d foHkkx Development of Park    
170
Computer Section (BMC) Supply of Desktop Personal Computers Tender Document  
21/07/14
171
;kaf=d foHkkx Construction Work    
172
Electric Section Supply & Installation Work  
173
;kaf=d foHkkx Construction Work