Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
2
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Engagement of Agency    
3
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
4
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
5
xkso/kZu ifj;kstuk 'kk[kk
pkjk Ø; djus gsrqA    
6
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/04/15
30/04/15
7
dsanzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
okgu fdjk;s ij ysus gsrqA    
8
;kaf=d foHkkx
fuekZ.k dk dk;ZA    
9
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
10
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fjis;fjax dk dk;ZA
24/04/15
25/04/15
11
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
'kkSpky; dk fuekZ.k dk;ZA
27/04/15
28/04/15
12
;kaf=d foHkkx
fuekZ.k dk dk;ZA    
13
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- jksM dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
14
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
fuekZ.k dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
15
dsanzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
okgu fdjk;s ij ysus gsrqA    
16
dsanzh; Hk.Mkj 'kk[kk
lkexzh Ø; djus gsrqA    
17
m?kku foHkkx
fuekZ.k dk dk;ZA  
23/04/15
18
m?kku foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA  
23/04/15
19
dsanzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
dkj Ø; djus gsrqA    
20
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
fufonk la'kks/kuA    
21
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
24/04/15
25/04/15
22
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
xkjcst LVs'ku dofjax dk dk;ZA
13/04/15
15/04/15
23
;kaf=d foHkkx
fuekZ.k dk dk;ZA    
24
;kstuk izdks"B
In-depth audit & processing of application forms  
22/04/15
25
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION

NIT for Engagement of Agency

RFP for Engagement of Agency

23/04/15
24/04/15
26
tydk;Z foHkkx
fufonk la'kks/kuA    
27
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
iqrkbZ ,oa ejEer dk dk;ZA
07/04/15
08/04/15
28
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
isfoax CykWd fuekZ.k dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
29
tydk;Z foHkkx
eksVj iEi ejEer dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
30
ELECTRIC SECTION Installation fo Intercom System 15/04/15
16/04/15
31
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
16/04/15
17/04/15
32
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ukyh fuekZ.k ,oa ejEer dk dk;ZA
15/04/15
33
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
34
tydk;Z foHkkx
ikuh VSadj fdjk;s ij ysus ckcr~A    
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
36
dsanzh; deZ'kkyk
ejEer dk dk;ZA
06/04/15
0704/15
37
dksykj ifj;kstuk
ikuh dh Vadh ij ckm.Mªh okWy c<+kus dk dk;ZA
15/04/15
16/04/15
38
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Engagement of Agency    
39
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
09/04/15
10/04/15
40
dsUnzh; Hk.Mkj Lok-
jlk;u lkexzh Ø; djus ckcr~A
13/04/15
15/04/15
41
;kaf=d foHkkx
fuekZ.k dk dk;ZA    
42
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
09/04/15
10/04/15
43
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
08/04/15
09/04/15
44
dksykj ifj;kstuk
lkexzh iznk; dk dk;ZA
09/04/15
10/04/15
45
BHOPAL CITY LINK LIMITED, BHOPAL

NIT for Engagement of Agency
RFP for Engagement of Agency

15/04/15
16/04/15
46
dsanzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
47
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
48
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
49
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
07/04/15
08/04/15
50
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
07/04/15
08/04/15
51
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
07/04/15
08/04/15
52
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
07/04/15
08/04/15
53
tydk;Z foHkkx
uydwi esa iEi dh LFkkiuk dk dk;ZA
16/04/15
17/04/15
54
;kstuk izdks"B
Audit & Processing of Application formsA
55
ELECTRIC SECTION Supply work 08/04/15
09/04/15
56
tydk;Z foHkkx
ejEer dk dk;ZA
16/04/15
17/04/15
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
06/04/15
07/04/15
58
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
06/04/15
07/04/15
59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
fuekZ.k dk dk;ZA
06/04/15
07/04/15
60
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
Maintenance & Repairing of traffice iland divider
06/04/15
07/04/15
61
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
Construction of CC Road
06/04/15
07/04/15
62
ELECTRIC SECTION Internal wiring work
08/04/15
09/04/15
63
ELECTRIC SECTION Supply of decorative Canopy
08/04/15
09/04/15
64
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
06/04/15
07/04/15
65
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
66
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
,Y;qfefu;e ikVhZ'ku dk dk;ZA
01/04/15
04/04/15
67
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
01/04/15
04/04/15
68
;kaf=d foHkkx
fuekZ.k dk dk;ZA